Sloeber en Slabber : 2008-02-14

Ut is wir voorbij
Teveul moois gezien om alles op te noeme

Kindere vierdè saome meej Dreke zun fisje, al 33 jaor
Leutig was dun raodsveurgaodering
In ieder kafee was ut un gezellige boel

Lees meer...

 

Sloeber : 2008-01-24

Heej Slabberke. Wé heb ik un traone meej tuite grlaache zeg. Waor haole de sauwelérs ut toch ammel vandaon. Alleen al de tieputjes. Hoe komde dur op om as Joop Zoetemelk vur dun dag te kome. Ik stond vrijdagaovond in de pauze zo een bietje aachteruit meej te luisteren en ik hoorde Rob Verkooye ut uitlegge. Hij zeej vurig jaor al dat astie wir twidus zou worre dat ie as Joop zou terug kome. En Rob is un man van ut woord ziede wel. Ge mot dus hil goed oplette wa die sauwelérs ammel zeggen. Ze vuraoje zomar wé ze volgend jaor gaon doen. Ik heb un bietje op Tom Mijnders zitten letten en ik denk dat ie volgend jaor komt as kok of bakker. Vorig jaor hat tie un fisje. Dees jaor was ut drinke. Dan mot ut wel eete worre. Hij heej dur ok al ut figuur voor. Da Sonja Bakkerde dur zomaor nie aaf! Och, och we heb ik un plezier gehad. Nou mar is kéke of dat da dees wiekend ok zo gaot meej ut GPGC. En daorna, dan is ut al Carnaval. Hedde ut trouwes al gehoord van de vaortse kloekers slabberke? Die schijne un waoge te hebbe gebouwd meej de miste beweging ooit. Daor motte die vuerum goeroes van de top nog mar is tege aon veurumme. Ik zeij wel vurekkunis nieuwschierig. Zalle we komende week is un rondje fietse en overal un bietje binne kéke? Eigeluk is ut veul leuker om te waachte tot ie dur ut peejeland trekt meej dun optocht. Nou mot ik nog wel langs BP. Daor staot al vanaaf dun irste CV vurgaoduring un leutige gevel versiering in bestelling. De Kimenaikus hebbe nog nie gebeld dat ie klaor is, mar ik gaoi daor toch mar is kéke. As ik dan toch op toer ben kan ik ok gelijk langs PPEM. Die mot ik nog steeds profisjat wense meej hun peejeploegschap. Ik Dacht da doek wel meej dun Sauwel. Vrijdag waore ze dur nie. Dan heb ik bij Carel van ut klinkende klokhuis meej veul moeite un kaort vur zaterdag kenne koope. Waore PPEM dur zaoterdag al wir nie. Ja Willem Vulto was er. Mar die telt nimmer as un PPE-emmer.. Ik ven ut toch wel zo netjes as ge un peejeploeg vur ut GPGC gaot filiciteren. Dus mot ik daor ok langs. Slabberke, normaol doe ik nie zo makkelijk wa de stichting vraogt en zegt. Mar nou kwaam dun Prins in eige levend lijve aon mén vraoge of ik dur nie veur zou kanne zorge da gij naor ut GPGC komt. Irst dacht ik dat ut un nieuwe taktiek was om de zaol vol te krijge. Mar ut GPGC is zo goed, daor komme de meese toch wel naor toe. Neej, ik denk dat ut te maoke heeft meej de "Peej van ut jaor". Die wor ok uitgeroepe meej ut GPGC. Normaol laat de prins alles dur Harry of un aander van de Raod van elluf doen. Nee, nou kwaam tie zelf. En de Peej van ut jaor is iets we alleen dun Prins wit. Daorom kwaaam Renéku natuurlijk zelf. Mar ge het ut nie van mén he! Nou Slabberke, tot zaoterdag. Gij komt toch zeker ôôk!
Groete, Sloeber

 

Slabber : 2008-01-17

Ut gao goed ik zit al hillemaol in mun carnavalsritme en gao daor nie mir uitkome ôk. Ik gao nouw in ééne ruk dur tot aswoensdag, geloof nie dattur nog nun dag is da ik nie meej dun carnaval bezig zei. Zekkers nie maot nouw we meej gaon dun aon de optochte. Ik hoop echtur wel da Maikel meej zun kommissie genoeg van die vúrkirsregelaors heej. Daorom meese agge dees leest en ge zei vúrkirsregelaor (vurtaold is da; verkeersregelaar) meld oe eige bij die meese van dun stichting. Hoe ga naor hullie site en daor kunde wel ergus un mailadres veine. Of neej waocht is effe ik heb da ók tegewoordig, ik mot daor morge dees stukse ók naor toe sturen. Jao meese, naor jaore is ut dur dan tog van gekome, oos verhaoltjes staon op de site van dun stichting. Naor zwaore onderhandelinge, want eigeluk wouwe wij ut nie doen, mar jao dur komt natuurlik un moment dan gaode tog over stag. Uiteraord onder duidelijke vurwaorde, die wij daor aon vurbonde hebbe. Mar vur da ik ut veurgeet, zal ik irst da mailadres efkus geeve, da is . Nouw motte nie gaon denke, da wij vurtaon allerlei informaotsie vur dun stichting hier gaon vurmelde. Da motte die lui zelf allemaol mar regele, mar ja vur dun lampkusoptocht doen ok wij wa ekstras. Afgeloope wiekend war hillemaol geweldig irst zaoterdags da geweldige fist meej dieje Maurice. Iedere kir as die danserese van hum op ut podium kwame ging ik naor dun bar om un bierke te haole. Op die momente was ut daor dan ietske rustiger naomelik. Dun volgunde daag war ik mar net op tijd wakker vur dun straotparade. En waor ik andere jaore hil wa kroege op zùùk hek dur dees jaor tog mar wa minder gedaon. Want dieje zaoterdag zat nog wel in de beentjes, mar ja da krijgdé dur van as ge hil dun aovund meej die jongelui het staon daanse. Da was un hil wiekend geniete van muziek en dan komund wiekend ut wiekend van dun sauwel. Helaos zen dur dees jaor nie zoveul as andere jaore. Zou da ôk kome om da ut zo vroeg carnaval is??? Daor dur hebbe hullie naotuurlik ok minder teid gehad om durre sauwel rond te krijge. Zouwe ze al wel wa te vertelle hebbe over de nieuwe raodsleeje? Nouw over dun Berrie tog wel denk want da is nun bekende in dun carnaval, as ze daor gin kwats over kenne vertelle wit ik ut ok nie mir. Mar diejen andere, hoe heet ie ok alwir? Hier ik kom nie eens op zun naom, die ken ik hillemaol nie. Misschien da de sauweleers wa over hum hebbe te vertelle, die wete altij wel iets te veine. Nouw ik gao mar wir is naor dun gaorage anders komt oos creaosie vur dun optocht nie af. Maot ik zie un vrijdag of un zaoterdag wanneer gaode eigeluk? Ik bendur un zaoterdag dan witte da. Mochte gij vrijdaags gaon, dan zie ik oe in ieder geval un zondag bij de jeugdsauwel. Da is ieder jaor ok wir geweldig om te hoore, as die kanjers de ton in kruipe.

Groete Slabber.

 

Sloeber : 2008-01-10

Heej Slabberke, Ik ben net terug van de CeeVee vegaodering. Wa un gedoe om die verkeersregelaars vur de optochten zeg. De geminte wil da ge ze het, die regelaars, maar mee werke da kan dan wir nie vanwege één of aandere wet. Slabber, wij kunne ok nie verkeerregelen. Wij gaon voor ut irst meej in de lampkusoptocht. Max mocht wir is van huis en wilde de CeeVee vegaodering naor zunne haand zette. Ge wit wel hoe tie dé altij doet. Mar ut is hum nie gelukt dees keer. Twas dur ginne van de road die hum tegegas gaaf. Neeje, ut was een leuk jong vrouwke in de zaol. Ze zette Max en zunne hele GGWEI meej hullie optochtkeet en al op hun nummer. Hij zat daor mar un bietje beteuterd van te kéke. Over Kéke gesproke. Ik ben nog is wieste kéke vur een safari pakske vur de Apres-Ski-Safaori Party. Mar da val nie mee. Alles uitverkocht. Ik denk dat ut druk wordt zaterdag en da iedereen zun pakske al geregeld heed. Nou heb ik vur oos wel we aanders. Ik ben bij Hans van Hees een paar krope Sla gaon hale. Ik zeej tege Hans, Ik mot slaoj hebbe die lang mee gaot. Ja, zeej Hans, ge kan ut mar één keer opeten. Neej ut mot slaoj zén die nie zo snel verlebbert. Nou da had tie. Hans heeft ijsbergslaoj mee gegeven. Wij zén ut nouw thuis meej zun tweekus op een overal aon ut vast maoke, deej ijsbergslaoj. Dur is ok un overal vur jou Slabberke. Dan kanne we dieje overal naor de Apres-Ski-Safaori Party aon doen. Ge snapt natuurlijk wel da wij dan op Apresski Slafari zén. En gij had al gezeet dat ut makkeluk zouw zijn as we da zelfde pak ok op zondag meej dun Straotparade aon kanne. Volgens Hans verlebert deej slaoj minder snel as tie koud bewaord wordt. Nou, das hoope op unne bult kouw weer vur zondag. Ik hoorde trouwes dat de Muskebiers gin bouwmaraton houwe dees jaor. Ze doen dé altij in ut sauwelweekend. Mar de sauwel is te dicht bij carnaval dees jaor. Dan zén ze al aon ut verve. En Werner zeej da ze nie zolang in de verflucht wille staon te zitte. Volges mén maokt ut niks uit. Of ge nou één keer 24 uur verdunners in aojumt of ge doet da in stukskes. Volges mén wille ze nie da "ut volk" hullie waoge al ziet vur dun optocht begint. Nou, dan wil ik langs deze weg iedereen uitdaoge, om un foto van hullie waoge te maoke. Die motte dan naor dees kraantje stuure vur de rubriek "Gezien in Dongen". Da zal ze lere, om zomar un afterparty deur onze neus te boore. Slabberke, ik zie jouw zaoterdag in ut klinkende klokhuis. We zalle is kéke hoe gaof dieje DJ Maurice meej zun daanseresse is.
Groete, Sloeber.

 

Slabber : 2008-01-03

Uiteraord ôk naomus mén en mun vrouw de beste wensen vur ut nieuwe jaor. Zo zal da un zondag meej dun ceevee veurgaodering ok wel wir gaon. Da is un zondag bij ut Karrewiel, nouw wit ik dun route op dun fiets daor naor toe onderhaand wel. Zij dur lest ok al gewiest vur dun ceedee presuntaotie en daorveur vur ut fits van de schutters. En iedere kir gewoon op ut fietské, ik hoef nie persé meej dun bus. Ut was er lekker gezellig bij fluitje en ut is wir un schoon ceedeeke geworre, complimentje veur die jongelui. O jao maot, ik heb vur alle evenemente al kaorte gehaold, gewoon bij Jan Bix. Daor hoefde gij nie mir veur op pad, kunde ok gin raore stunts mir uithaole net as dun vurige kir. Ik nim aon da ge naor oew vurige ervaoring op ut ijs op ut Looiersplein. Nie mir daor aon begonne zeit, anders mot ik drek die kaortjes vur de evenemente nog dur gaon vurkoope om da gei meej wa breuke in ut ziekehuis leed. We motte nog efkus kijke wa we meej dun Apres-Ski-Safaori Party aon doen maot. Ik heb natuurlik hier niks van in huis. Want ik gao naomelik nooit op safari en al hillemaol nie naor dun wintersport. Daor heb ik as carnavalsvierder ginne tijd vur. Dus ag gei nog wa wit, dn hoor ik da geré, misschien da we iets meej wintersport motte vatte. Dan kenne we da dun volgende dag, meej dun straotparaode ok aon doen is lekker werrum. Ik zei trouwus wel benieuwd of dat dun raod van elluf net as vurig jaor op dun thema-aovund ok wir verkleed komt. Da war vurig jaor kai leuk, ik wit nog goed hoe dat dun Werner daor meej un kai bruine kop binne kwam. As tie da dit jaor wir doet, dan komt ie volguns men as stamhoofd meej un botje dur zun neus binne. Ag jao we zulle wel zien. Nao de oliebolle en ut vuurwerk gao ut nouw snel. Ik heb al tege oos vrouw gezeed da ik januaori nie meej naor dun familie of vurjaordaoge gao. Daor is gewoon weg ginne tijd vur, ieder wiekend is dur wel iets te doen. En dur de week zei ik druk bezig meej un creaosie vur in dun optocht, want ik wil dees jaor ok meej doen aon dun lampkusoptocht. Dieje optocht blijft mar groeie, ik horde van Maickel wel dattur dees jaor wir hartstikke veul waogus meej doen. Misschien nog wel mir as vurrig jaor en toen warre ut dur al veul. Mar we zulle irst un zondag is gaon luistere op dun ceevee veurgaodering hoe ut allemaol lopt.

Groete Slabber

Motto 64e Carnavalsjaar

Pinneke 2022

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys